We are preparing our Terms and Conditions in English. Please use Czech version in the meantime. 

Zásady zpracování osobních údajů dle GDPR

Společnost Cocalizer Europe, s.r.o., IČ: 05005809, se sídlem U Špejcharu 409, 252 67 Tuchoměřice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256924 (dále jako „správce“) si Vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto zásady se týkají zejména zákazníků správce, kteří se správcem uzavírají kupní smlouvu přes e-shop správce, aby si tímto způsobem objednali produkty nabízené správcem.

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

 

Rozsah zpracování (kategorie osobních údajů)

1.         Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro účely zpracování, zejména tedy pro účely vzájemných obchodních vztahů jako jsou předsmluvní jednání a následné plnění uzavřených smluv. Jedná se o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, v případě podnikajících osob identifikační číslo IČ a DIČ).

2.         Jste-li našim zákazníkem a pouze v případě, kdy projevíte při objednávce zájem, budeme se na Vás občas obracet s nabídkou našich produktů, slevových akcí, věrnostního programu a obdobných marketingových akcí. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat také v rozsahu nezbytném pro tento marketing, zejména tedy identifikační a kontaktní údaje.

3.         Zvláštní kategorií osobních údajů jsou tzv. soubory cookies. Jedná se o malé datové soubory, které se z našich internetových stránek prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají do Vašeho zařízení. Tyto soubory zajišťují lepší uživatelský komfort a lepší funkčnost našich internetových stránek, a zejména umožní rychlejší načtení již navštívených stránek, budou si pamatovat, jaké zboží máte v košíku, a umožní Vám zůstat přihlášeni na Vašem uživatelském účtu. Tzv. reklamní cookies, které se využívají za účelem cílené reklamy, na našich internetových stránkách nevyužíváme. Ukládání souborů cookies můžete zakázat ve Vašem prohlížeči nebo tyto soubory z Vašeho zařízení ručně vymazat. To však bude mít vliv na funkčnost našich internetových stránek, které si Vás nebudou pamatovat.

 

Účel a právní základ zpracování

4.         Vaše osobní údaje zpracováváme hned k několika účelům. Primárním a hlavním účelem je však uzavření a plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Dalším účelem zpracování je plnění našich mnoha zákonných povinností. Vaše osobní údaje dále zpracováváme v případě Vašeho výslovného souhlasu i za účelem přímého marketingu. Po ukončení vzájemných obchodních vztahů zpracováváme osobní údaje jen ze zákonem stanovených důvodů.

 

Doba zpracování

5.  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, resp. po dobu, kdy u nás máte veden zákaznický účet. Z důvodu daných zákonem uchováváme Vaše fakturační údaje dalších 10 let po zániku smlouvy s ohledem na povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy, a to zejména v oblasti daňové a účetní.

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

7.         K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní a daňový poradce. Všechny tyto osoby dostávají osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a vždy jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Zároveň Vaše zejména kontaktní údaje předáváme poskytovatelům přepravních služeb za účelem dodání Vámi objednaného zboží. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci (zejména finanční úřad) při plnění našich právních povinností. Osobní údaje s nikým nesdílíme.

 

Jak vaše osobní údaje chráníme

8. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 

Kontakt na správce

9.         V případě dotazů či podnětů v oblasti ochrany osobních údajů se na nás můžete jako na správce kdykoliv obrátit na emailu: eshop@cocalizer.com, či písemně na adrese našeho sídla (U Špejcharu 409, 252 67, Tuchoměřice). 

 

Vaše práva dle GDPR

10.         V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.

11.       Pokud nesouhlasíte, abychom Vaše osobní údaje využívali za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitky proti tomuto zpracování, a to prostřednictvím e-mailu dle čl. 9 těchto zásad zpracování. Jakmile od Vás obdržíme tyto námitky, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat. Na toto své právo budete upozorněni navíc v každém marketingovém e-mailu, který od nás obdržíte.

12.       Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.