We are preparing our Terms and Conditions in English. Please use Czech version in the meantime. 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cocalizer Europe, s.r.o., IČ:05005809, se sídlem U Špejcharu 409, 252 67 Tuchoměřice

 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě buy.cocalizer.com, který je provozován společností Cocalizer Europe, s.r.o., IČ: 05005809, se sídlem U Špejcharu 409, 252 67 Tuchoměřice, společnost zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256924. Tyto VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Cocalizer Europe, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a kupujícího (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Kupující uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu buy.cocalizer.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícícím.

 

2. Definice

Prodávající

Prodávajícím je společnost Cocalizer Europe, s.r.o., IČ:05005809, se sídlem U Špejcharu 409, 252 67 Tuchoměřice, zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256924.

 Kontaktní údaje na Prodávajícího:

- email: eshop@cocalizer.com

- telefon: +420 608 078 372

 

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s Prodávajícím jako kupující spotřebitelé a kupující podnikatelé.

 

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 

Podnikatelem je

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),

- a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně Prodávající.

 

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR a Evropské Unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Odesláním objednávky dává Kupující Prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o Kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu Kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu Prodávajícího a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Více o zpracování osobních údajů najdete zde.
 
 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém internetového obchodu.

 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky  Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem zaslaným na Kupujícím zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji měnit či opravit. Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít také pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva v podobě potvrzení objednávky je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího podpisu.

 

5. Cena a platební podmínky

Ceny uváděné na eshopu jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě uveřejněny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Doprava a platba“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v okamžiku podání závazné objednávky Kupujícího. Na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající vždy Kupujícímu daňový doklad, který slouží zároveň i jako dodací list. Kupující je oprávněn zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost plnění (dodání zboží) vznikla.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 

- platební kartou on-line 

- převodem na účet

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 

- osobní odběr ve skladu

- doprava smluvním dopravcem

 

Více o dopravě najdete zde.

 

Kupujícímu doporučujeme bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. V případě, že zásilka je neúplná či poškozená doporučujeme popsat stav zásilky v předávacím protokolu přepravce či sepsat s přepravcem škodní protokol a tento následně zaslat emailem či poštou Prodávajícímu.   

 

7. Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že zboží předává Kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy že zboží má vlastnosti, které si Kupující s Prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud není dokázán opak.

 

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje spotřebiteli, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že so zachová obvyklé vlastnosti. Záruka běží od odevzdání věci spotřebiteli; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

Kupující spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (záruční lhůta 24 měsíců). Při prodeji potravinářského zboží je záruční doba osm dní. Je-li na obalu prodávané věci vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

 

9. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující spotřebitel, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

V případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

V případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Pokud v případě vady odstranitelné Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace na adrese eshop@cocalizer.com.

 

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

 

10. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (poštovné za doručení zboží spotřebiteli), tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy.
 
Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) nese v plné výši spotřebitel.

 
Odstoupit od smlouvy dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník v platném znění nelze v těchto případech:

a)    o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)      o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)   o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)   o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)     uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

  

11. Řešení sporů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz, nebo se kupující spotřebitel může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. na telefonu 299 149 009. Více informací je k nalezení na www.dtest.cz/poradna.


Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (
www.coi.cz). 

 

Vztahy a případné spory neřešené mimosoudně, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

12. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 21.08.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.